Công ty Tài chính Nhật Bản

Trường hợp mục tiêu vay pháp luật tại Điều 1 Hợp đồng tín dụng thanh toán là mua Hàng hóa / dịch vụ, Bên vay cần quan tâm những điều kiện kèm theo và lao lý sau đây sẽ được vận dụng :Bên vay chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch rất đầy đủ khoản trả trước cho Bên bán khi mua Hàng hóa / dịch vụ. Bằng việc chọn phương pháp giải ngân cho vay thỏa thuận hợp tác tại Hợp đồng tín dụng thanh toán, Bên vay đồng ý chấp thuận JIVF sẽ thay mặt Bên vay giao dịch thanh toán phần còn lại của giá bán Hàng hóa / dịch vụ cho Bên bán theo thông tin tài khoản do Bên bán chỉ định .Bên vay có nghĩa vụ và trách nhiệm mua và / hoặc tái tục bảo hiểm cho Hàng hóa là xe hơi / xe tải / xe phân khối lớn trong suốt thời hạn thế chấp ngân hàng Hàng hóa tại JIVF. Việc không mua hoặc không tái tục bảo hiểm bị coi là vi phạm Hợp đồng tín dụng thanh toán, Hợp đồng thế chấp ngân hàng gia tài và hoàn toàn có thể dẫn đến việc JIVF tịch thu Hàng hóa

Mọi vấn đề liên quan đến giao dịch mua bán Hàng hóa/ dịch vụ bao gồm cả vấn đề giao và nhận Hàng hóa/ dịch vụ sẽ được giải quyết độc lập giữa Bên vay và Bên bán. JIVF không có bất kỳ nghĩa vụ liên đới nào tới việc giao dịch mua bán Hàng hóa/ dịch vụ, trừ nghĩa vụ giải ngân số tiền vay để thanh toán tiền hàng nêu trên.

Bạn đang đọc:

Trong trường hợp Hàng hóa là phương tiện đi lại giao thông vận tải gồm có xe hơi, xe tải, xe phân khối lớn, xe máy, … – những Hàng hóa được thế chấp ngân hàng tại JIVF, sau khi JIVF nhận được bản chính Giấy ghi nhận ĐK, Bên vay sẽ được cung ứng một bản sao công chứng của Giấy ghi nhận ĐK xe đó và bản gốc Giấy biên nhận thế chấp ngân hàng theo pháp luật của pháp lý hiện hành. Trong trường hợp người mua vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán và / hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm mua bảo hiểm, tái tục bảo hiểm cho Hàng hóa, JIVF có quyền không cung ứng bản sao Giấy ghi nhận ĐK xe và bản gốc Giấy biên nhận thế chấp ngân hàng cho đến khi Bên vay thực thi không thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .Trước khi Bên vay hoàn tất mọi nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Hợp đồng, Bên vay đồng ý chấp thuận ( i ) sử dụng Hàng hóa / dịch vụ cho mục tiêu tiêu dùng hợp pháp ; ( ii ) không định đoạt Hàng hóa, thực thi giải pháp bảo vệ bằng Hàng hóa nếu không có sự chấp thuận đồng ý trước bằng văn bản của JIVF ; và ( iii ) mọi đổi khác tương quan đến Hàng hoá / dịch vụ, sẽ không tác động ảnh hưởng đến những nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên vay theo Hợp đồng .

3.6 Đôn đốc, thu hồi và xử lý Hàng hóa/ dịch vụ

( 1 ) Nhằm bảo vệ Bên vay triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch đúng hạn, JIVF sẽ vận dụng những giải pháp đôn đốc, nhắc nợ so với Bên vay tương thích với đặc trưng của người mua và lao lý của pháp lý trong khoảng chừng thời hạn được pháp lý được cho phép theo những hình thức nhắc nợ sau :
– Gửi tin nhắn nhắc nợ ;
– Gọi điện thoại cảm ứng nhắc nợ ;
– Gửi thông tin nhắc nợ ;
– Nhắc nợ hiện trường ;
Số lần nhắc nợ trải qua những giải pháp đôn đốc, tịch thu nợ được tính trên cơ sở đã liên kết thành công xuất sắc và đàm phán được với người mua nhằm mục đích đôn đốc người mua giao dịch thanh toán khá đầy đủ và đúng hạn cho JIVF .

(2)    Trường hợp Bên vay không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng tín dụng, JIVF có quyền đại diện Bên vay thu hồi và xử lý Hàng hóa/ dịch vụ theo các phương thức sau:

Xem thêm:

a. JIVF nhu yếu tịch thu và giải quyết và xử lý Hàng hóa / dịch vụ :
JIVF thông tin cho Bên vay về việc tịch thu và giải quyết và xử lý Hàng hóa / dịch vụ. Khi nhận được thông tin về việc tịch thu và giải quyết và xử lý Hàng hóa / dịch vụ, Bên vay phải ( i ) bằng ngân sách của mình giao Hàng hóa / dịch vụ, cùng toàn bộ những sách vở tương quan đến quyền sở hữu Hàng hóa / dịch vụ ( nếu có ) đến địa chỉ đơn cử và / hoặc cho người / tổ chức triển khai được JIVF chỉ định trong thông tin tịch thu và giải quyết và xử lý Hàng hóa / dịch vụ trong thời hạn 05 ( năm ) ngày kể từ ngày được thông tin tịch thu và giải quyết và xử lý Hàng hóa / dịch vụ ; hoặc ( ii ) bằng ngân sách của mình và trong thời hạn 10 ( mười ) ngày kể từ ngày được thông tin tịch thu và giải quyết và xử lý Hàng hóa / dịch vụ, triển khai chuyển quyền sở hữu Hàng hóa / dịch vụ cùng bất kể Giấy ghi nhận ĐK có tương quan đến Hàng hóa / dịch vụ cho bên thứ ba do JIVF chỉ định. JIVF bảo lưu quyền định giá Hàng hóa / dịch vụ để giải quyết và xử lý nếu Bên vay không cung ứng được giá bán gia tài, nơi mua và thông tin liên lạc với bên mua. Trường hợp không liên lạc được với Bên vay để xử lý tài sản, JIVF có quyền tự giải quyết và xử lý theo Hợp đồng mà không phải chịu bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm gì .
Trường hợp Bên vay trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm giao gia tài, qua đời, mất năng lượng hành vi dân sự, đang bị giam, tạm giam … hoặc trong bất kể trường hợp đơn cử nào mà Bên vay không hề trực tiếp chuyển giao gia tài, JIVF và Bên vay gật đầu rằng những người đang cầm, giữ gia tài, cha, mẹ, vợ, chồng con, người có tương quan được quyền chuyển giao gia tài cho JIVF và JIVF được quyền nhu yếu những người đang cầm, giữ gia tài, cha, mẹ, vợ, chồng con, người có tương quan chuyển giao gia tài cho JIVF để giải quyết và xử lý tịch thu nợ theo pháp luật
b. Bên vay / người bảo lãnh / người thân trong gia đình đề xuất JIVF tịch thu và giải quyết và xử lý Hàng hóa / dịch vụ :
Trường hợp Bên vay / người bảo lãnh / người thân trong gia đình của Bên vay đề xuất hoàn trả gia tài, JIVF triển khai tịch thu gia tài trải qua việc ký vào biên bản Thỏa thuận chấp thuận đồng ý cho tịch thu kiêm nhu yếu bán gia tài .
( 2 ) JIVF có quyền dùng Số tiền thu được từ việc bán Hàng hóa / dịch vụ để khấu trừ những khoản nợ còn tồn dư của Bên vay vào ngày bán Hàng hóa / dịch vụ và hoàn trả phần còn lại ( nếu có ) cho Bên vay trong thời hạn 15 ( mười lăm ) ngày sau khi nhận được những khoản thu từ việc bán Hàng hóa / dịch vụ. Nếu những khoản thu từ việc bán Hàng hóa / dịch vụ không đủ để chi trả hết những khoản nợ còn tồn dư, Bên vay có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch khoản nợ còn lại cho JIVF trong thời hạn 07 ( bảy ) ngày kể từ ngày bán Hàng hóa / dịch vụ .
( 3 ) Bên vay xác nhận rằng gia tài được hình thành từ khoản vay của JIVF và đồng ý chấp thuận thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh tương quan đến gia tài hình thành từ khoản vay theo luật định, và JIVF có quyền ưu tiên tịch thu khoản vay từ gia tài này .

4. Bảo hiểm

Bên vay đồng ý tham gia mua bảo hiểm cho toàn bộ thời hạn vay và trên số tiền vay mà Bên vay được phê duyệt tại JIVF (tùy theo chính sách của JIVF trong từng thời kỳ). Trong trường hợp Bên vay tất toán Hợp đồng vay trước thời hạn, Bên vay sẽ trực tiếp liên hệ với Doanh nghiệp bảo hiểm để được hoàn trả phí bảo hiểm cho thời gian tất toán trước hạn. JIVF sẽ hỗ trợ Bên vay xác nhận các thông tin tất toán Hợp đồng vay với Doanh nghiệp bảo hiểm.

Xem thêm:

Bên vay cam kết rằng Bên vay đủ điều kiện kèm theo sức khỏe thể chất tham gia bảo hiểm theo lao lý của quy tắc bảo hiểm đã được tư vấn, việc không trung thực trong thông tin về sức khỏe thể chất sẽ dẫn tới hợp đồng bảo hiểm vô hiệu .
Bên vay xác nhận rằng việc mua bảo hiểm là quyết định hành động xuất phát từ nhu yếu của chính Bên vay dựa trên thông tin về mẫu sản phẩm bảo hiểm được tư vấn theo điều kiện kèm theo và lao lý của quy tắc bảo hiểm do Doanh nghiệp bảo hiểm cung ứng .
Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Bên vay đồng ý chấp thuận cho Doanh nghiệp bảo hiểm trích ngay số tiền bảo hiểm trong khoanh vùng phạm vi quyền hạn được hưởng của Bên vay để thanh toán giao dịch cho JIVF trong trường hợp Bên vay vẫn còn những khoản nợ gốc, lãi vay, những khoản phí và những ngân sách khác ( nếu có ) chưa giao dịch thanh toán cho JIVF theo thông tin của JIVF. Số tiền còn lại ( nếu có ) sau khi đã thanh toán giao dịch cho JIVF, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chuyển cho Người thụ hưởng tiếp theo theo đúng lao lý. Trường hợp số tiền bảo hiểm không đủ để Bên vay hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ so với JIVF thì Bên vay có nghĩa vụ và trách nhiệm liên tục thanh toán giao dịch không thiếu nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí và những khoản tiền khác cho JIVF .

Source:
Category: