Quy định về giải quyết chi trả tiền dưỡng sức sau sinh

Thứ ba, 28/09/2021 02:05 Thứ ba, 28/09/2021

Hỏi đáp trực tuyến

[external_link_head]

Quy định về giải quyết chi trả tiền dưỡng sức sau sinh

Người hỏi: Lâm Thị Linh

[external_link offset=1]

Công ty tôi có chị Vũ Thị A nghỉ chế độ thai sản từ ngày 11/9/2019 đến ngày 11/3/2020. Chị A quay trở lại Công ty làm việc vào ngày 12/3/2020. Sau đó, do sức khỏe chưa phục hồi, chị xin nghỉ dưỡng sức sau sinh từ ngày 01/4/2020 đến 07/4/2020 (7 ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do chị sinh mổ). Sau thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh, chị A tiếp tục nghỉ không lương vì bận việc gia đình từ ngày 8 – 10/4 và nghỉ không lương do công ty không sắp xếp được việc làm vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ ngày 16 – 30/4/2020. Vì vậy, tháng 4 chị A không được tham gia BHXH tại công ty do không đảm bảo số ngày công để đóng BHXH. Vậy, trường hợp này chị A có được giải quyết chi trả tiền dưỡng sức sau sinh theo quy định nghỉ dưỡng sức sau sinh không? Tôi xin cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Chế độ dưỡng sức sau thai sản được quy định tại điều 41 Luật BHXH số

58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và điểm c khoản 3 Điều 3 của Nghị định số

115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015:

“1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại

Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian

30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục

hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục

hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ

đó được tính cho năm trước.”

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều

này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết

định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì

do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức

khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

[external_link offset=2]

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày

bằng 30% mức lương cơ sở.”

Đối chiếu vào các quy định trên thì không quy định rõ trường hợp tại

tháng nghỉ dưỡng sức người lao động phải đóng BHXH. Như vậy, chị Vũ Thị A

thuộc đối tượng được hưởng chế độ dưỡng sức sau thai sản nếu được người sử

dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn công ty đồng ý do sức khỏe chưa

hồi phục.

[external_footer]