Mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương – Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền về việc lĩnh thay lương

Mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền về việc lĩnh thay lương. Mẫu nêu rõ thông tin của người ủy quyền, người được ủy quyền… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền tại đây.

[external_link_head]
  • Giấy ủy quyền (cá nhân)
  • Mẫu giấy ủy quyền đứng tên cơ sở đăng ký

Giấy ủy quyền về việc lĩnh thay lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY LƯƠNG

NGƯỜI ỦY QUYỀN:

– Họ và tên: ………………………..Năm sinh: ………………………………………..

– Số CMND: ……………….. Cấp ngày:…………….. Tại:……………………………

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………

– Nơi công tác: ………………………………………………………………………….

[external_link offset=1]

– Hưởng chế độ với số tiền thời điểm hiện tại là:

Bằng số: …………………………………………………………………..……………

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) …………………………………. lĩnh thay lương.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

– Họ và tên: …………………………………..Năm sinh: ……………………………..

– Số CMND: ……………….. Cấp ngày:……………….. Tại:…………………………

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………

– Nơi công tác: ………………………………………………………………………….

– Mối quan hệ với người cho lĩnh thay lương: ……………………………………..….

– Thời hạn lĩnh thay: từ ngày …. tháng ….. năm …… đến ngày … tháng … năm …

– Nơi lĩnh: ………………………………………………………………..……………

Tôi xin cam kết chấp hành đúng quy định về việc lĩnh tiền chế độ lương. Trong trường hợp Người ủy quyền về công tác hoặc có lý do khác, tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đại diện chi trả lương và kế toán.

……, ngày…tháng…năm…

[external_link offset=2]

Chữ ký của người lĩnh thay

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký của người hưởng lương

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của chính quyền địa phương

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chứng thực ông/bà …………………………………………………………………

CMND số: ……………………………….., cấp ngày: ………………………..….

Tại: …………………………………………………………….đã ký trước mặt tôi.

Số chứng thực: …………………………… Quyển số …………………….SCT/CK

Nơi công tác ………………………………….., Ngày ….. tháng ….. năm …..

Giấy ủy quyền lĩnh thay lương

Mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương - Giấy ủy quyền

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.[external_footer]