Chiết khấu thanh toán là gì ? Cách hạch toán chiết khấu mới nhất 2020


Chiết khấu thanh toán là gì?

Chiết khấu thanh toán chính là khoản tiền mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán trước thời hạn ( không liên quan gì đến hàng hóa mà chỉ liên quan đến thời hạn thanh toán và thỏa thuận giữa người mua và người bán nên không thể ghi giảm giá trị hàng hóa tăng giá vốn được.)

Chiết khấu thanh toán được hạch toán khi khách hàng thanh toán trong hoặc trước thời hạn mà 2 bên đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán

[external_link_head]

 Cách hạch toán chiết khấu thanh toán:

– Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Căn cứ vào phiếu thu, chi 2 bên hạch toán chiết khấu thanh toán như sau:

Bên bán: Căn cứ vào phiếu chi

Nợ 635: Chi phí tài chính

   Có 131 (nếu bù trừ luôn vào khoản phải thu)

   Có 111, 112: ( nếu trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)

[external_link offset=1]

Bên mua: Căn cứ vào phiếu thu

Nợ 331 (Nếu giảm trừ công nợ)

Nợ 111, 112: (Nếu nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản)

      Có 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Chú ý :

– Chiết khấu thanh toán là tính trên số tiền thanh toán nên bao gồm cả thuế GTGT

Chiết khấu thanh toán không được ghi giảm giá trên hóa đơn bán hàng. Đây là một khoản chi phí tài chính công ty chấp nhận chi cho người mua. Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Các bên căn cứ chứng từ thu, chi tiền để hạch toán kế toán và xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định.

Ví dụ: Công ty A xuất hàng hoá bán cho Công ty B với tổng giá thanh toán là 0976080346. Công ty B đã thành toán bằng chuyển khoản. Do Khách hàng thanh toán sớm nên được chiết khấu thanh toán 1% và Công ty A đã thanh toán bằng chuyển khoản.

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán như sau:

1. Bên bán:

[external_link offset=2]

– Phản ảnh khoản chiết khấu thanh toán 1%:

Nợ TK 635 : 1% x 0976080346 = 0976080346

Có TK 112 : 1% x 0976080346 = 0976080346

2. Bên mua:

Nợ 112: 0976080346

Có 515: 0976080346

>>>Xem thêm: Hệ Thống Tài Khoản Theo Thông Tư 200 Mới Nhất [external_footer]