Cam kết chi là gì?

Ngày hỏi:01/02/2020

Liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước, cho mình hỏi: Cam kết chi được hiểu thế nào?

[external_link_head]

Cảm ơn!

  • Theo Điều 3 Nghị định 11/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 16/3/2020) thì nội dung này được quy định như sau:

    Cam kết chi: là việc các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cam kết sử dụng dự toán chi ngân sách thường xuyên được giao hàng năm (có thể một phần hoặc toàn bộ dự toán được giao trong năm) hoặc kế hoạch vốn đầu tư được giao hàng năm (có thể một phần hoặc toàn bộ kế hoạch vốn được giao trong năm) để thanh toán cho hợp đồng đã được ký giữa đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước với nhà cung cấp.

    [external_link offset=1]

    Trân trọng!


CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY

[external_link offset=2]

Bảo lãnh hoàn thanh toán

Mất khả năng thanh toán

[external_footer]